Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.  

Специфичните цели са:  

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;  
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;  
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. 

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. 

Основните дейности по проекта са: 

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; 

Дейността включва закупуване на преносими технически устройства (ПТУ) – лаптопи, таблети и други технически средства – универсални шкафове за зареждане за ученици и педагогически специалисти, които да бъдат използвани в образователния процес и в условията на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес и създаване на технологичен фонд към училищата (оборотен фонд от ПТУ).

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; 

Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейността ще обхване и учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда. 

 

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; 

Дейността включва провеждане на краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. В рамките на дейността следва да бъдат включени педагогически специалисти, които са срещнали затруднения при провеждането на обучение на ученици от разстояние в електронна среда по време на обявената пандемия от COVID-19 през 2020 г. или срещат затруднения при провеждането на обучение на ученици от разстояние в електронна среда към момента.  

Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.); 

Дейността включва провеждане на краткосрочни обучения на образователни медиатори и родители на ученици за работа в електронна среда, (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание, работа с платформи, съдържащи специфично електронно образователно съдържание, и със специфични софтуери за деца и ученици със специални образователни потребности и др.), с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. 

  Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. 

Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I до XII клас за периода, в който те не посещават дневна присъствена форма на обучение или не се обучават във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по уважителни причини (включително поставени под карантина и тези, които поради липса на технически условия са се обучавали несинхронно).  

Целта е да се компенсира липсата на взаимодействие на учителите с ученици, да се предотврати възникването на обучителни затруднения и/или натрупването на пропуски при овладяването на учебното съдържание, както и да се работи за успешната адаптация на учениците към условията на синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в това число и чрез осъществяване подходяща подкрепа от педагогическите специалисти за справяне на учениците с емоционални, психологически и др. бариери, възникващи в процеса на обучението.  

 

През 2023 г. Нова поддейност към Дейност 5: Осъществяване на тренинги с учениците за формиране на базови умения за реакции при кризисни ситуации.

Дейността е насочена към осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения и за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи. Целта е да се формират у тях базови умения за реакция при кризисни ситуации, като например, но не само:

 • потенциални случаи на тероризъм в училище;
 • евентуални случаи на насилие;
 • подкрепа при състояния на изострено чувство на заплаха за живота, пандемична криза, природни бедствия и др.

Тренингите трябва да бъдат проведени във всяка паралелка. Заниманието с паралелката е с продължителност от 4 астрономически часа в рамките на една учебна седмица, които могат да бъдат в учебно или извънучебно време. За провеждането на тренинга за паралелка училищата ще бъдат консултирани при подготовката и подпомогнати при провеждането от двама външни експерти. В провеждането на тренинга е предвидено и участието на класния ръководител. Училищата следва да привлекат необходимия брой външни експерти, със съответната експертиза, съобразно темите в провеждания тренинг например представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, БЧК, висши училища или други организации с опит в подобен тип дейности.

Резултати:

 • Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

            Закупени: 114 устройства за работа в он-лайн среда.

 • Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

            През 2021 год. бяха обучени 62 първокласници и 16 ученици от ІІ – VІІ клас.

            През 2022 год. бяха обучени 65 първокласници.

            През 2023 год. бяха обучени 71 първокласници

 •  Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

           През 2021год. бяха обучени 7 пед. специалисти от училището. 

 • Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

През 2021 год. бяха обучени 30 родители;

            През 2022 год. бяха обучени 21 родители;

            През 2023 год. бяха обучени 32 родители;

 •  Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Допълнителна дейност към Дейност 5: Осъществяване на тренинги с учениците за формиране на базови умения за реакции при кризисни ситуации.

Осъществени тренинги в 34 (750 ученици) паралелки в периода 5.10 – 25. 11. 2023г.