Прием 1-ви клас

Заповед за утвържаване на критерии и график за прием на ученици в I-ви клас – Изтегли

І. Брой паралелки за училищния прием в І-ви клас за учебната 2024 – 2025 год.

  1. Три (3) паралелки;
  2. Брой ученици в паралелка – двадесет и двама (22) ученици;

ІІ. Класни ръководители на паралелките:

  1. Мария  Иванова Добрева
  2. Гергана Яворова Милска
  3. Петранка Иванова Бабекова

ІІІ. График за приема в І клас:

Дейност Срок Отговорник
1. Утвърждаване на училищни комисии за приема. До 19.04.2024г. Директорът
2. Провеждане на предварителни родителски срещи До 16. 05.2024г. Зам. – директор за НЕ, класни ръководители на І клас, учебна 2024-2025г.
3. Кандидатстване за І-ви етап на класиране 21.05.2024г. от 10:00ч. до 29.05.202г. до 23:59ч. Родителите
4. Записване на класираните след І-ви етап. От 04.06.2024г. от 9:00ч. до 7.06.2024г. до 17:00ч. Комисията по приема и родителите.
5. Обявяване на резултатите след І-ви етап на класиране До 10:00ч. на 10.06.2024г. Директорът
6. Кандидатстване за ІІ-ри етап на класиране 10.06.2024г. от 10:00ч. до 17.06.2024г. до 23:59ч. Родителите на незаписаните ученици.
7. Записване на класираните след ІІ-ри етап. 19.06.2024г. от 9:00ч. до 24.06.2024г. до 17:00ч. Комисията по приема
8. Обявяване на резултатите след ІІ-ри етап на класиране и свободните места. 26.06.2024г.17:00ч. Директорът
9. Подаване на документи за записване за останалите свободни места 27.06.2024г. – 13.09.2024г. Родителите. Подаването на документи се осъществява в училище.
10. Изпращане на информация в ОбА Панагюрище 13.09.2024г. Директорите
11. Утвърждаване на списъците за І клас 16.09.2024г. Директорите

Забележка:

Класирането за прием в І-ви клас, І-ви и ІІ-ри етап е по електронен път. Обявяването на резултатите е, както следва:

За първи етап – на 10.06.2024г.

За втори етап – на 26.06.2024г.