Обществен съвет

За подобряване на органицазията на учебния процес и повишаване качеството на учебно – възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотвирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на дисциплината и на цялостната дейност по организацията на учебния процес, превантивни мерки за недопускане на прояви на насилие и агресия, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене, привличане на родителите като партньори чрез създаването на Обществен съвет.

Заповед за определяне броя на членовете на обществения период за периода 2022-2025 г. – Изтегли

 Протоколи от заседания 2023/2024 г.:

Протокол № 7

Протокол № 6

Протокол № 5