Прием 5-ти клас

Заповед за утвържаване на критерии и график за прием на ученици в V-ти клас – Изтегли

Брой паралелки – две. 

Максимален брой ученици – двадесет и шест.

Класни ръководители:

 1. Ангелина Стойкова Вангелова
 2. Павлина Николова Димитрова

График за училищния прием по реда на глава ІV, разд. І на Наредба № 10/1.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и записване в V клас за учебната 2024 – 2025 год.:

Дейност Срок Отговорник
Провеждане на родителски срещи за запознаване с училищния план-прием и учебния план До 28.05.2024г. Директор, класни ръководители на ІV клас за учебната 2023-2024г. и на V клас за 2024 – 2025 уч. година.
Раздаване на удостоверенията за завършен начален етап. До 19.06.2024г. ЗДУД П. Керемидчиева, класни ръководители
Подаване на документи за І-ви етап на записване за V клас. 20.06.2024г. – 27.06.2023г. Родители, комисия по приема
Обявяване на записаните ученици и свободните места. 28.06.2024г. Комисията по приема
Подаване на документи за ІІ етап на записване 1.07.2024г. – 4.07.2024г. Родителите, комисията по приема
Обявяване на свободните места. 5.07.2024г. Комисията по приема, директорът
Подаване на документи за ІІІ етап на записване. 8.07.2024г. – 11.09.2024г. Родителите
Приемане на нови критерии за прием, при възникнала необходимост. До 9.09.2024г. Директорът и педагогическия съвет
Класиране на кандидатите, ако има повече желаещи. 11.09.2024г. Комисията по приема
Обявяване състава на паралелките в V клас и на свободните места в тях. 12.09.2024г. Комисията по приема. Директорът.
Утвърждаване състава на паралелките в V клас за учебната 2023 – 2024г.. 13.09.2024г. Директорът

 Критерии за приемане на учениците в V клас за учебната 2024/2025г.

 1. Наличие на необходимите документи за записване (пълен комплект), съгласно т. ІІІ от настоящия документ.
 2. В паралелките с предимство се записват учениците, които са били в тях до края на ІV клас. Предимството се ползва само при първия етап на записване. Ако има свободни места, предимството се ползва и на втория етап.
 3. Ако ученик, който е учил в СУ „Нешо Бончев“ има желание да бъде преместен в другата паралелка на училището, той ползва предимство пред учениците, идващи от друго училище.
 4. При наличие на по-голям брой ученици за записване, отколкото е нормативно разрешения брой, с предимство се ползват учениците, които са в близост до училището.
 5. Ако желание за записване бъде заявено от по-малко ученици и не могат да се формират две паралелки за учебната 2024/25 год., тогава не се приемат ученици от други училища.
 6. При наличие на обстоятелствата по т.5 ще се приемат допълнителни критерии.

 Необходими документи:

 1. Заявление от родител/настойник/лице, полагащо грижи/ на ученика с декларация-съгласие за обработка на лични данни;
 2. Удостоверение за завършен начален етап;
 3. Декларация от родител/настойник/лице, полагащо грижи/ за вярност на данните/за съответствие на данните.
 4. Др. документи, необходими за определяне на групите за разширена подготовка, спортните дейности и пр.