Обявления

Доставчици на социални услуги за деца на територията на общ. Панагюрище са:

  1. Община Панагюрище

  • ДЦДВХУ „Дъга”

Адрес: град Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” N 32

e-mail: dcdu.daga@mail.bg

тел.: 0357 62183, GSM 0888703114

лице за контакт: Лилия Петришка – директор

ДЦДВХУ „Дъга” град Панагюрище предлага комплекс от социални услуги и дейности като: рехабилитационни; логопедични; психологически; медицински; обучително – възпитателни; трудова дейност; изобразителни и приложни дейности.

ДЦДВХУ „Дъга” осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежи със специални нужди, насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всяко дете и младеж.

 

  • ЦНСТДМ „Закрила”

Адрес: град Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” N 31

е-mail: cnstpan@abv.bg

тел: 0357/52075, 0884/483097

Лице за контакт: Людмила Иванова – управител

ЦНСТДМ „Закрила” предоставя 24 – часова грижа в близка до семейната среда на своите потребители. Децата получават индивидуална подкрепа и внимание. Създадени се условия за стимулиране на личностното развитие, като се изграждат умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в Центъра са насочени към създаване на възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

 

  1. Фондация „” Социални практики в общността”, гр. Пазарджик.

  • ЦОП „Зора”

Адрес: град Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” N 5

Тел: 0357 6 20 23

е-mail: cop.pg@mail.bg

Лице за контакт: Красимира Русинова – директор

ЦОП е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Предоставя училищна подкрепа.

  • ЦНСТДМ „Павел Бобеков”

Адрес: град Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” N 5

e-mail: cnst_pb@mail.bg

Тел. 0357 6 40 62; 0357 63159

Лице за контакт: Красимира Русинова –директор

Управлението на социална услуга ЦНСТДМ е възложено на Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик, за срок от 5 години, съгласно Договор N 39/16.01.2014 година между Кмета на община Панагюрище и Председателя на Фондация „СПО” – Пазарджик.

Като социална услуга от резидентен тип ЦНСТДМ предоставя условия за пълноценно израстване и социално включване на всяко дете/младеж. Осигурена е среда близка до семейната, в която се предоставят грижи, съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете/младеж, в подкрепа на съзряването му и изграждане на навици и умения за независим живот и включване в общността. Създадени са условия за свободно изразяване на мнения и вземане на самостоятелни решения от децата/младежите. Те участват при обсъждане на въпроси, свързани с ежедневието и вътрешния ред.