Изпитни сесии

Септемврийска поправителна сесия

ЗАПОВЕД № 1742/ 25.08.2023г.

 На основание чл. 259, ал. 1, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.7, ал. 3, т.2 и т.3,  чл.8, ал. 1, ал. 2, ал.3, т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5 и ал.6, чл. 38, ал.1, т.1и т.4, ал.2, чл. 40, чл. 41, чл. 42 и чл. 43 от същата наредба

 ОПРЕДЕЛЯМ 

І. График за провеждане на септемврийска поправителна сесия за ученици в дневна форма на обучение, както следва: 

Предмет

Клас

Дата

Час

Български език и литература

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ

8.09.2023г.

8:00ч.

Английски език

V, VІ,VІІ, VІІІ

5.09.2023г.

8:00ч. писмен

11:00ч. устен

Руски език

ІХ

5.09.2023г.

8:00ч. писмен

11:00ч. устен

Математика

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ

7.09.2023г.

8:00ч.

Компютърно моделиране и ИТ

V, VІ

7.09.2023г.

12:00ч. писмен

15:00ч. практически

Информационни технологии

VІІ, VІІІ

7.09.2023г.

12:00ч. писмен

15:00ч. практически

История и цивилизации

V, VІ, VІІ, ІХ

4.09.2023г.

8:00ч.

География  и икономика

V, VІ, VІІ, ІХ

4.09.2023г.

14:00ч.

Философия

VІІІ

4.09.2023г.

14:00ч.

Човекът и природата

V, VІ

11.09.2023г.

12:00ч.

Биология и ЗО

VІІ, ІХ

11.09.2023г.

12:00ч.

Химия и ООС и ЧП

VІІ, ІХ

11.09.2023г.

8:00ч.

Физика и астрономия

ІХ

12.09.2023г.

14:00ч.

Музика

V

11.09.2023г.

14:00ч. – писмен

16:00ч. практически

Изобразително изкуство

V, VІІІ

1.09.2023г.

8:00ч.- писмен

11:30ч. – практически

Технологии и предприемачество

V

5.09.2023г.

14.00ч. – писмен

16:00ч. – практически

Физическо възпитание и спорт

V, VІІІ

1.09.2023г.

14:00ч.

БЕЛ ИУЧ

V, VІ, VІІ, VІІІ

8.09.2023г.

14:00ч.

Английски език ИУЧ

VІІІ

12.09.2023г.

8:00ч. – писмен

11:00ч. – практически

Математика ИУЧ

V, VІ, VІІ

12.09.2023г.

14:00ч.

География и икономика ИУЧ

V

13.09.2023г.

8:00ч

 

БЗО ИУЧ

ІХ

13.09.2023г.

8:00ч.

ХООС ИУЧ

ІХ

13.09.2023г.

14:00ч.

 ІІ.Комисия по организиране и провеждане на изпитите:

ІІІ. Председателите на комисиите за оценяването имат следните задължения:

 ІV. Квесторите имат за задача:

  1. Класните ръководителиимат за задача да информират учениците за изпитите. ……

Учениците са длъжни:

  1. Да се явят поне 5 минути преди обявеното начало на изпита. Допуска се закъснение не повече от 15 мин. от обявеното начало на изпита. Учениците, явили се след това, не се допускат до изпита. Закъснението се включва във времето определено за работа, съгл. чл. 41, ал. 6 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
  1. Учениците изключват и предават телефоните и всякакъв вид комуникационна техника на квесторите. При наличие на непредадена такава техника след началото на изпита, изпитът се анулира.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

Контрол върху изпълнението ѝ ще изпълнявам лично.

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“