Мисия, визия и приоритети в развитието на училището

Мисия

Мисията на СУ „Нешо Бончев“ е да дава качествено образование и възпитание на своите ученици чрез формиране на ключови компетентности и възпитаване на граждански добродетели. Ние се стремим да подпомогнем развитието на личността на всеки ученик, за да се постигне неговата пълноценна реализация в условията на 21. век. Ние искаме да направим нашите ученици осъзнати, активни и успешни личности, защото „Светът Обича Успелите“.

Визия

Визията на СУ „Нешо Бончев“ е то да продължи да се утвърждава и развива като водещо сред образователните институции в общината, в което се прилагат иновативни педагогически техники, а всички участници в образователния процес са партньори с общи цели, насочени към изграждането на бъдещи успешни личности.

Цел

Нашата основна цел е повишаване качеството на образование и възпитание чрез подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес и създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща образователна среда за учениците, стимулираща развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик.

Стратегически цели

1. Повишаване качеството на образователния процес чрез ценностно ориентирано обучение, прилагане компетентностния подход и подходи, ориентирани към личностните особености на ученика;
2. Създаване на сплотена училищна общност чрез изграждане на култура за ефективна комуникация и положителна нагласа към процесите в училище;
3. Осигуряване на благоприятна и безопасна материално-техническа среда за обучение и възпитание;

Специфични цели

1. Подобряване на уменията за саморегулирано учене при учениците в прогимназиален етап – V и VІ клас.
2. Прилагане на интердисциплинарния подход на хоризонтално ниво при всички класове.
3. Повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ с 1т. в сравнение с минали години.