BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.продължителността му е 36 месеца, до30 септември 2023г.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта за СУ „Нешо Бончев“ са:

  1. приобщаване на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск.
  2. повишаване на капацитета на училището за осъществяване на приобщаващо образование,в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания и в риск;
  3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Целевите групи по проекта са:

  1. ученици със специални образователни потребности за осигуряване на обучение за придобиване на основна степен на образование;
  2. ученици с хронични заболявания за придобиване на основна степен на образование;
  3. ученици в риск за придобиване на основна степен на образование;
  4. педагогически специалисти;
  5. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие;
  6. родители на ученици от училището.