График за явяване на изпитите за определяне на срочен успех за зрелостници - сесия май, юни.

ЗАПОВЕД № 1407 / 10. 05.2024г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 22, ал.1, ал. 5, чл. 24, чл. 33, т.1, чл. 34, ал. 5, ал.6 и ал.8, чл.37, ал. 1, т.1 и ал.2 от Наредба №11/1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците, чл. 126, ал.3 от Правилника за дейността на СУ „Нешо Бончев“ и решение на ПС на СУ „Нешо Бончев“ от редовно заседание на 10. 05. 2024г. (Протокол №18)

ЗАПОВЯДВАМ

І. Срочният успех за ІІ учебен срок на учебната 2023/2024год. на …………… от ХІІб да се оформи след явяването  на изпит в сесия май (за зрелостници) и в юнската поправителна сесия по следните предмети – БЕЛ ООП, БЕЛ ПП, Руски език ООП, Математика ООП, История и цивилизации ПП, Английски език ООП, Гражданско образование ООП.

ІІ. Определям график за явяване на изпитите за определяне на срочен успех:

Изпит Дата Час
Гражданско образование ООП 13.05.2024г. 8:00ч.
Математика 13.05.2024г. 14:00ч.
Руски език ООП 14.05.2024г. 8:00ч. писмен

14:00ч. устен

Английски език ООП 15.05.2024г. 8:00ч. писмен

14:00ч. устен

Български език ООП 16.05.2024г. 8:00ч.
Български език ПП 16.05.2024г. 13:00ч.
История и цивилизации ПП 21.05.2024г. 13:00ч.

 

Заповедта да се сведе до знанието на класния ръководител, на ученичката и пед. екип за сведение и изпълнение като се публикува в сайта на училището.

Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“