Иновация 2022 - 2024 г. - „Дигитално бъдеще”

С тази иновация ще продължим да се развиваме като водеща образователна институция в общината. Ще повишим качеството на образование и възпитание чрез подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес и ще създадем благоприятна, насърчаваща и подкрепяща образователна среда за учениците и учителите, в партньорство с родителите и институциите.

С помощта на ИК технологии ще поддържаме интереса към математиката, т. к. в начален етап мисленето на учениците е нагледно-образно и чрез използване на интерактивни средства и дидактични игри те по-лесно усвояват знания. Използването на ИК технологии от учениците в V клас ще подпомогне интердисциплинарните връзки между математика и изобразително изкуство.

Учениците отделят много внимание на дигиталните комуникации и виртуални игри. Целим да използваме тяхното желание за дигитална работа, като им предложим интерактивни образователни продукти.

Цели:

  • Повишаване постиженията по математика.
  • Повишаване на мотивацията за учене чрез засилване на творческите елементи в обучителния процес.
  • Прилагане на изследователски подходи.
  • Формиране на критично мислене и увереност в себе си.
  • Канализиране на дигиталните умения на учениците в конкретна практическа посока.
  • Засилване на ИД връзки между предмети от различни образователни области и подпомагане дейността на учителите в това отношение.
  • Родителите ще бъдат удовлетворени от повишената мотивация на децата си и усвоените практически умения.
  • Екипът на училището ще повиши престижа и уважението пред общността.

Включваме иновативни дисциплини “Дигитална математика” и “Интерактивен графичен дизайн”, за да подготвим по-добре нашите ученици за съвременния свят. Ще провокираме вродената им любознателност и спомогнем за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене. Тези придобити умения за учене са полезни за всички училищни дисциплини.

Внедряваме иновативна обучителна система, която е гъвкава и мотивираща, провокира интереса на учениците и ги стимулира за успех.