Иновации в действие в СУ „Нешо Бончев“ пред гости от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – гр. София

Ученици и учители от СУ „Нешо Бончев“ демонстрираха иновативно преподаване пред колеги и десетокласници от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – гр. София. Предизвикателството е част от инициативите за обмяна на опит между иновативни училища в страната по Национална програма „Иновации в действие“.

В четвъртък, на 21-ви ноември, съвместен урок по история и цивилизации и БЕЛ на тема „Глаголицата- знаците, които говорят” в Хв кл. представиха учителите Георги и Милка Пискови. Като основни цели на урока бяха заложени изграждане на важни умения на 21. век, измерване на умения за работа в екип, разпознаване на културни обекти в пространството и времето; познаване на научни хипотези за същността на глаголицата и нейните графични и езикови особености; разбиране на особеностите на писмеността през различни епохи. Ценен акцент от урока беше антиномията /противопоставянето/ между варварите и цивилизованите християни. Как писмеността и християнството приобщават варварите към цивилизования свят, учениците показаха чрез разнообразни методи и задачи – ролева игра, картинен импулс, проучвателни и творчески задачи, разпознаване на изображения, създаване на текст по ключови думи. Учителите и гостите оцениха работата на трите екипа по зададена критериална матрица. Всеки екип се самооцени реално и аргументира критично своето представяне.

Иновационни методи в действие наблюдаваха учители и ученици в часа на учителя по български език и литература Пенка Пенева. Петокласниците разпознаваха и влизаха в роли на герои от вълшебната приказка „Тримата братя и златната ябълка“. Работиха в групи и създаваха текстове за самопредставяне; общуваха чрез електронно писмо с учителя, презентираха своята работа и направиха опит за самооценка чрез предварително зададени критерии.

Пред гостите от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ученици от ХІа клас представиха урок по биология и ЗО на тема „Равнища на организация на мезосистемата“ с учителя Нина Батева-Куртакова. Целта беше да се изгради цялостна представа за растителния и животинския организъм с помощта на различни електронни приложения – Tinkercad, coggle и LearningApps. Учениците бяха разделени на два големи екипа и получиха задачата и указания за нея в google classroom. Екипите представиха работата си – 3D модели на клетки, coggle схеми и google презентации, осъществиха обратна връзка със съучениците си чрез атрактивни електронни задачи и се самооцениха чрез споделена coggle таблица.

Учениците гости от София заснеха с камера посетените открити уроци, за да направят кратък филм и да споделят видяното като умения, знания и емоции с учители и ученици от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – гр. София. Срещата между двете иновативни училища, работещи по НП „Иновации в действие“, завърши с кръгла маса. Пред гостите Г. Писков представи накратко историята и символите на СУ „Н. Бончев“. Учителите иноватори от двете училища споделиха добри практики и си обещаха да поддържат активна комуникация.