Проект FIERST

Екип от 10 учители, с подкрепата на директора участва в две обучения по проект FIERST. “From Innovators in Inclusive Education to Real Scale Transfer” (FIERST) №592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN е 3-годишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж. България е водеща държава в международния консорциум, който обединява 7 партньора от 5 държави и 2 асоциирани партньора. Повече информация – тук.

В България проектът е насочен към надграждане и споделяне на добри практики от публикувания през 2016 г. наръчник „Как да развиваме умения на 21-ви век в час? От учители за учители.“ В рамките на проекта около 200 учители от 20 училища ще преминат обучение с фокус върху развиването на ключови умения за 21-ви век в различни образователни степени и чрез учебно съдържание по различни учебни предмети. С цел развиване капацитета на учителските екипи за споделяне на добри практики, обучението ще се фокусира и върху създаването на професионални учебни общности в училищата. След първоначалното обучение, училищата, бенефициенти по проекта, ще бъдат подкрепени в работата си и по време на учебната година.

През първата година от реализиране на проекта училищата бенефициенти са ОУ “Генерал Карцов”, Христо Даново, СУ “Нешо Бончев”, Панагюрище, ПГ “Георги Сава Раковски”, Костенец, 97 СУ “Братя Миладинови”, София, ПГАТ “Цанко Церковски”, Павликени, ОбУ “Христо Ботев”, Дълго поле, СУ “Отец Паисий”, Самоков и НПТГ “Шандор Петьофи”, Разград.

Сайт на проекта – prepodavame.bg