Избор на учител в ГЦОУД V - VІІ клас

ПРОТОКОЛ

От заседание на комисия за избор на учител за длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния процес, V-VII клас“

Днес, 11.04.2024 год., в 14:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова – директор на СУ „Нешо Бончев“ – председател, Снежина Илчева Машева ЗДУД, Парашкева Маринова Керемидчиева, ЗДУД – член, Райка Енчева Фингарова, ЗД АСД – член, разгледа подадените документи за длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния процес, V-VII клас“.

Подадени заявления за длъжността

Учител в група за целодневна организация на учебния процес, V-VII клас

№ по ред Входящ номер Образование и др. подадени документи Забележка
 

 

 

 

1.

 

1394/08.04.2024 г.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Биология, свидетелство за професионална квалификация „Учител по биология и здравно образование, учител по човекът и природата“, мотивационно писмо, свидетелство за съдимост, карта за предварителен медицински преглед.
 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

1405/08.04.2024 г.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, EUROPASS, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Филолог и учител по български език и литература“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР , спец. „Публична администрация“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. „Управление на проекти“, свидетелство за професионална квалификация, спец. „Строителство и архитектура“, УДОСТОВЕРЕНИЕ № 229/19.08.2020 г. за завършен курс по английски език, мотивационно писмо, копие на трудова книжка. Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

1407/09.04.2024 г.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, мотивационно писмо, европейски формат на автобиография, копие на диплома за ОКС БАКАЛАВЪР специалност „История“, копие на трудова книжка. Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!
 

 

4.

 

 

1410/09.04.2024 г.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Биология и химия“, мотивационно писмо, копие на трудова книжка. Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!
 

 

 

5.

 

 

 

1419/10.04.2024 г.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Български език и немски език“, свидетелство за професионална квалификация, спец. „Текстообработване“, мотивационно писмо, копие на трудова книжка, копие на свидетелство за съдимост, копие на карта за предварителен медицински преглед.  

 

 

 

6.

 

 

1424/11.04.2024 г.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за висше образование  ОКС МАГИСТЪР спец. „Обучение по математика в училище“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ – гр. Панагюрище. Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!
 

 

 

7.

 

 

1425/11.04.2024 г.

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, свидетелство за професионална квалификация, спец.“Учител по философия и гражданско образование“, копие на диплома за ОКС МАГИСТЪР, спец. „Право“ Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

Комисията разгледа документите на кандидатите и реши да предложи заемането на длъжността на кандидат № 1. Същият ще бъде уведомен по телефона за предложението и е желателно да се яви за подписване на договор на 12.04.2024г.

Изтегли