Избор на „Учител в ПГЕ – по компютърно моделиране и ИТ“

ПРОТОКОЛ

От заседание на комисия за избор на учител за длъжността „Учител в ПГЕ – по компютърно моделиране и ИТ“

Днес, 23.04.2024 год., в 14:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова- директор на СУ „Нешо Бончев“ – председател, Снежина Илчева Машева ЗДУД  в СУ „Нешо Бончев“ – член и Райка Енчева Фингарова – ЗДАСД – член  –  разгледа подадените документи за длъжността „Учител в ПГЕ – по компютърно моделиране и ИТ“. 

Подадени заявления за длъжността „Учител в ПГЕ – по компютърно моделиране и ИТ

№ по ред

Входящ номер Образование

Забележка

1.  1441/17.04.2024г. Заявление за постъпване на работа, CV-европейски формат, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС МАГИСТЪР спец. „Информатика. Управление на информационните системи“ – 2013 г., ВВОВУ спец. „Управление на тактическите подразделения за ЯХБЗ, гражданска спец. „Инженер химик“ – 2000 г., свидетелство за професионална квалификация „Учител по английски език“ – 2023 г., копие на книжка за пенсионни документи.

Трудова книжка – копие.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Комисията разгледа подадените документи и констатира следното: Кандидатът е  единствен и е правоспособен. Комисията реши да предложи на кандидата да заеме длъжността „Учител по ИТ и КМИТ в ПГЕ“ по чл. 68, ал.1, т.3 до завръщане на титуляра и във връзка с член 70, ал 2 от КТ – в полза на работодателя.

Кандидатът следва да се яви до 25.04.2024г.  до 15:00ч. и да предостави оригиналите на документите, както и изискваните документи по Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

Комисия:

  1. Веска Барова – председател-
  2. Снежина Илчева Машева – ЗДУД – член-
  3. Райка Фингарова – ЗД АСД – член-

Изтегли