"Малки предприемачи - 1" приключиха с дейностите за тази учебна година
Заниманията по интереси в групата „Малки предприемачи – 1“ в Ів клас, кл. ръководител Пенка Дюлгярова, протичаха с голямо желание и интерес от страна на учениците. Темите бяха разнообразни и съобразени с възрастовите особености на децата, техните умения и сръчности за работа с различните материали (хартия, природни материали, пластилин и др.). С тези дейности те развиваха важни умения на 21. век като предприемачество и креативност, четивна и дигитална грамотност. Приключиха за тази учебна година и очакват следващите занимания с нетърпение.