"Развитие на важни умения на 21. век при учениците чрез използване на облачните технологии"
Иновация 2022 - 2024 г. - „Дигитално бъдеще”
Иновация 2018 - 2022 г. На основание РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №472 от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година, СУ "Нешо Бончев" получи статут на иновативно училище. Програмата, която училището ще реализира през следващите четири години цели внедряване на облачните технологии в обучението. Чрез нея ще постигнем едновременно: обогатяване на използваните досега методи, ефективно сътрудничество на всички нива в училището, равноправно партньорство, възможност за изява индивидуалността на всеки ученик и учител, които ще доведат до развитие на важни умения на 21.век при учениците (критично мислене, сътрудничество, комуникация, креативност), подпомагащи ученето им през целия живот. По-късно очакваме на качествено нов етап да премине взаимодействието с родителите, защото чрез облачните технологии ще постигнем по-голяма прозрачност в управлението, оценяването, в работата на учителите. Ще се постигнат добри резултати по отношение на формиращото оценяване и самооценяването на учениците.